Privacy policy

ข้อตกลงในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลและรหัสผ่าน

         ข้อมูลทั้งหมดที่คุณส่งไปยังเว็บไซต์ และ/หรือ ให้ไว้กับเราซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ คำถาม, รีวิว, ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (รวมเรียกว่า “ส่งมอบ”) จะกลายเป็นข้อมูลของทางบริษัทฯเราแต่เพียงผู้เดียว และข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดจะต้องไม่ถูกส่งกลับไปยังคุณ และเมื่อคุณแสดงความคิดเห็นใดๆในเว็บไซต์ของเรา คุณจะยินยอมให้เราสามารถใช้ชื่อบัญชีที่คุณส่งในการเชื่อมต่อกับความคิดเห็นดังกล่าวแสดงความคิดเห็นหรือเนื้อหาอื่นๆได้ทันที และท่านจะต้องไม่ใช้ e-mail address เท็จหรือหลอกว่าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อบริษัทฯหรือบุคคลที่สามโดยเด็ดขาด และทางเราจะไม่ลบหรือแก้ไขสิ่งส่งมอบโดยท่านได้ทั้งนั้น

         1.ผู้ใช้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลและรหัสผ่านที่ใช้บริการกับทางผู้ให้บริการไว้เป็นอย่างดี ทางผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลไว้ในที่ปลอดภัย และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์ หรือข้อมูล ที่เกิดขึ้นจากความประมาทของผู้ใช้บริการ

         2.ในกรณีที่ผู้ใช้บริการลืมรหัสผ่านใดๆ ผู้ใช้บริการสามารถขอรหัสผ่านใหม่ได้ทางวิธีที่ทางผู้ให้บริการกำหนด โดยผู้ให้บริการจะทำการตั้งรหัสผ่านใหม่ และแจ้งให้ทางอีเมลที่ใช้ในการสั่งซื้อบริการนั้นๆ เท่านั้น

         3.หากผู้ใช้บริการมีความสงสัยว่า ข้อมูลหรือรหัสผ่านได้ถูกขโมย ให้ผู้ใช้บริการดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันที และจำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบด้วย